Hur ska företag tänka och agera när det gäller hållbarhet och vad är extra viktigt för textila material?

Sandra Roos, Rise

Sandra är disputerad forskare inom området livscykelanalys och kemikalier i textil. Hon har framförallt arbetat med att ta fram mätbara data på miljöpåverkan i det textila produktionsledet och i värdekedjan. På så sätt kan man tydligt visa vilka förbättringar som är viktigast att göra, och också mäta de framsteg som görs. Som projektledare för nätverket Kemikaliegruppen vid RISE har Sandra fokus på med att sammankoppla de båda kompetenserna LCA och kemikalier i varor för att möjliggöra en helhetsbedömning av textila produkters miljöprestanda i ett livscykelperspektiv.